ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σ.Ο.Χ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΛΈΡΟΥ

by LerosReport

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τις θέσεις του Νοσοκομείου Λέρου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σ.Ο.Χ

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για τους κωδικούς θέσεων 100, 101, 102 όπως διαμορφώθηκαν με βάση τα μόρια
που συγκεντρώθηκαν από τους υποψηφίους , της υπ’αριθμ. 1735/14-02-2020 Ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη
εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή
επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης, καθαριότητας και σίτισης του
Κρατικού Θεραπευτηρίου-Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Λέρου (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν.
4461/2017).
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με
ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και για να εξεταστεί, πρέπει να
συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού
παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το
αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει
δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Η ένσταση που αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ κοινοποιείται και στην υπηρεσία μας.

Σχετικά Άρθρα

Leave a Comment