Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ «ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» – ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.925.415 ΕΥΡΩ

by LerosReport
δημος λερου

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Λέρου κ. Μιχάλη Κόλια η σύμβαση Ενεργειακής
Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων
Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, συνολικού
προϋπολογισμού 2.387.515,096€, κατόπιν διεθνούς δημόσιου ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων,  με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και από πλευράς βέλτιστης
ποιότητας – τιμής.
Έτσι ο Δήμος Λέρου, εισέρχεται πλέον στην Ευρωπαϊκή οικογένειας των
«Έξυπνων πόλεων» (Smart Cities), με την αξιοποίηση όλων των νέων
τεχνολογιών προς όφελος των δημοτών του.
Το έργο αφορά στην «Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου μας με Εφαρμογές Smart
Cities, και εξοικονόμηση ενέργειας».
Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου με μόχλευση
κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ η αποπληρωμή της επένδυσης θα
γίνει τμηματικά στη 12ετή
διάρκεια της σύμβασης με τον ανάδοχο και εφόσον επιτευχθεί το αποτέλεσμα
που θα
έχει δοθεί στην προσφορά του αναδόχου.

Σημειώνεται ότι υπάρχει Εγγυημένη Εξοικονόμηση Ενέργειας (όπως αυτή έχει
δοθεί στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου), και Συνολικά Εγγυημένο
Οικονοµικό Όφελος του Δήμου (όπως αυτή έχει δοθεί στην Οικονομική
Προσφορά του Αναδόχου), για το Σύνολο της Περιόδου Αναφοράς (12ετία),
για το οποίο δεσμεύεται ο Οικονομικός Φορέας στην Προσφορά του το οποίο
θα είναι ανεξάρτητο από την Εγγυημένη Εξοικονόμηση Ενέργειας, η οποία
και θα καθορίζει το ύψος της αμοιβής του Αναδόχου (αφαιρουμένων τυχόν
ρητρών και του Εγγυημένου Οικονομικού Οφέλους του Δήμου).

Ειδικότερα, τα οφέλη για τον Δήμο Λέρου, με 12ετή διάρκεια, είναι
πολλαπλά και στρατηγικής σημασίας για το νησί:
1.      Εγκατάσταση έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων φωτιστικών LED
2.      Εγκατάσταση εγχρώμων φωτεινών επιγράφων
3.      Εγκατάσταση έξυπνου συστήματος σημείων στάθμευσης
4.      Εγκατάσταση έξυπνου συστήματος Γεωργίας- Μετεωρολογικός Σταθμός
5.      Εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ποιότητας περιβάλλοντος
6.      Εγκατάσταση συστήματος ελεύθερης πρόσβασης WiFi
7.      Επίτευξη εγγυημένης εξοικονόμησης ενέργειας 71,65%
8.      Επίτευξη ετήσιας εγγυημένης εξοικονόμησης ενέργειας 1.330.380,77 KWh
9.      Τεράστιο οικονομικό όφελος για τον δήμο Λέρου.
10.     Εγκατάσταση της έξυπνης πλατφόρμας τηλεδιαχείρισης-τηλεελέγχου η
οποία θα δώσει την δυνατότητα στον Δήμο μας να μπορεί να ελέγχει το
δίκτυο φωτισμού επί 24ωρου βάσης σε πραγματικό χρόνο αλλά και την
αποκατάσταση κάθε βλάβης με ανώτατο χρονικό όριο αντιμετώπισής της, τις
72 ώρες.
11.     Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (εκπομπές ρύπων CO2) σημαντικά έως
το 2030. Σημειώνεται ότι η  ετήσια μείωση εκπομπών co2 κατά 1.528.607,51
12.     Ενεργειακή, οικονομική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του νησιού,
προσδίδοντας ένα αίσθημα ασφάλειας.
Επίσης, μεταξύ άλλων ο Ανάδοχος του καλείται μέσω της σύμβασης να
υλοποιήσει ολοκληρωμένο έργο αναβάθμισης οδοφωτισμού το οποίο
περιλαμβάνει:

1.       Επιβεβαίωση του τελικού αριθμού των Φωτιστικών Σωμάτων.
2.       Παραμετροποίηση του νέου Συστήματος, στηριζόμενου στον εξοπλισμό που
θα χρησιμοποιηθεί.
3.       Διοίκηση του Έργου για την αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού
4.       Εγκατάσταση Φωτιστικών LED  Προβολέων LED.
5.       Εγκατάσταση των Μετρητών με σκοπό την εκτέλεση των κατάλληλων
μετρήσεων για τον προσδιορισμό του ποσοστού (%) Εξοικονόμησης Ενέργειας
του Δικτύου.
6.       Κατηγοριοποίηση των Οδών, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015
7.       Πραγματοποίηση Φωτοτεχνικών Μετρήσεων
8.       Διενέργειας δειγματοληπτικών μετρήσεων  για τον έλεγχο των συνθηκών
Φωτισμού, ανά Κατηγορία και διάταξη Φωτιστικών
9.       Εγκατάσταση κατάλληλων, Φωτιστικών, Προβολέων LED υλικών υψηλής
τεχνολογίας & Ενεργειακής Απόδοσης.
10.       Εγκατάσταση έξυπνων εφαρμογών πόλεων
11.       Εγκατάσταση υλικών και λογισμικού του “Συστήματος Tηλεελέγχου –
Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργία εφαρμογών Smart Cities.
12.       Λειτουργία – συντήρησης, προγραμματισμένης και έκτακτης για χρονικό
διάστημα 12 ετών.
13.       Διάθεση αναγκαίο ανθρώπινο προσωπικό επιφυλακής και εξοπλισμό
οχημάτων.
14.       Δημιουργία help desk.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Λέρου κ. Κόλιας Μιχάλης, «Το έργο είναι πολύ
σημαντικό, τόσο για τους κατοίκους της Λέρου, όσο και για τον Δήμο ως
Οργανισμό, αφού με αυτή τη διαδικασία, χωρίς ούτε ένα ευρώ επιβάρυνσης
για τους δημότες της Λέρου, θα αντικατασταθούν όλα τα φωτιστικά με νέα
φωτιστικά LED καθώς και συστήματα ενεργειακής αναβάθμισης –
αυτοματοποίησης κοινοχρήστων χώρων – εφαρμογές SMART CITIES».

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι:

1.       Η Μείωση της ενεργειακής δαπάνης του Δήμου Λέρου
2.       Η Μείωση των εξόδων συντήρησης
3.       Η Εγγυημένη αύξηση εσόδων του δήμου μέσω του δια μερισμένου οφέλους σε
ποσοστό άνω του 30%, δηλαδή πάνω από 800.000,00€
4.       Η Αύξηση της  ασφάλειας του κοινού και των οχημάτων, μέσω της
αναβάθμισης του οδοφωτισμού.
5.       Η αύξηση του  αισθήματος  ασφάλειας που δημιουργείται από μια
βελτιωμένη εγκατάσταση φωτισμού στους δρόμους.
6.       Η Αύξηση της  ασφάλειας στη κυκλοφορία  των  πεζών
7.       Η Μείωση της  φωτορύπανσης  κατά το σχεδιασμό του ηλεκτροφωτισμού των
δρόμων.
8.       Η Αποφυγή της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) στο περιβάλλον,
ενθαρρύνοντας την επιλογή φωτιστικών με μεγαλύτερο μήκος κύματος για την
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων.

Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το
τέλος του έτους.

Σχετικά Άρθρα

Leave a Comment